ข้อตกลงและเงื่อนไขของดีวอล์ท

ข้อตกลงการใช้งานและการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นบันทึอีเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ 2000 (พ.ศ. 2543) และกฎต่างๆที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายมือชื่อตัวจริงหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือแบบดิจิตัล  
ข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) มีผลกับเว็บไซต์ เว็บไซต์เฉพาะเรื่อง เว็บไซต์เหล่านี้บนเวอร์ชันมือถือ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (เรียกว่า 'ไซต์' และเรียกโดยรวมว่า "ไซต์ต่างๆ") ซึ่งใช้และแสดง หรือเชื่อมโยงกับข้อตกลงการใช้งานนี้อย่างชัดเจน และเป็นเจ้าของ ดำเนินการหรือควบคุมโดย บริษัทสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  และบริษัทในเครือต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง  สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  สแตนลีย์  สแตนลีย์แฟตแมกซ์  แบล็คแอนด์เด็กเคอร์ ดีวอล์ท  พอตเทอร์-เคเบิล บอสติช โปรโต เอมโกล เพาเวอร์ เอลโก  และวิสต้าแอนด์ลิสมา (โดยรวมหมายถึง  "สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ " โดยจะหมายรวมถึงผู้บริหารตามลำดับ พนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนและ ผู้รับช่วงและผู้ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งจะเว้นแต่จะขัดแย้งต่อเนื้อหาในนั้น) เราจัดหาไซต์ต่างๆเหล่านี้แก่ท่านภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้  จากการเข้าชม การลงทะเบียน หรือการซื้อของบนไซต์ หรือการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมือถือซึ่งเชื่อมโยงกับข้อตกลงการใช้งานนี้ ท่านตกลงที่จะยอมรับและมีข้อผูกพันต่อข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราบน http://www.dewalt.com/privacy-policy ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว .

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานนี้อย่างรอบคอบ ด้วยการใช้งานไซต์ต่างๆ นี้ ท่านแสดงออกว่าท่านเข้าใจ ยอมรับและยินยอมต่อข้อตกลงการใช้งานนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการใช้งานนี้ กรุณาหยุดใช้งานไซต์ต่างๆ. 

การใช้ไซต์ต่างๆ นั้นใช้ได้กับบุคคลซึ่งสามารถเข้าถึงสัญญาที่มีข้อผู้พันอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาของประเทศอินเดีย 1872 (พ.ศ. 2415) รวมถึงผู้เยาว์ บุคคลล้มละลาย และบุคคลวิกลจริตนั้นไม่มีคุณสมบัติในการใช้งานไซต์ต่างๆ บุคคลใดซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะไม่ลงทะเบียนไซต์ต่างๆและจะไม่ดำเนินการหรือใช้งานไซต์ต่างๆ นี้ หากผู้เยาว์ต้องการใช้หรือดำเนินการไซต์ต่างๆ การใช้หรือการดำเนินการนั้นๆ จะต้องกระทำโดยผู้ดูแลตามกฎหมายหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และ/หรือปฏิเสธที่จะให้สิทธิ์บุคคลนั้นเข้าถึงไซต์ต่างๆ หากเป็น สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  สังเกตเห็นหรือหากมีการพบได้ว่าบุคคลนั้นไม่มีคุณสมบัติในการใช้งานไซต์ต่างๆ 
เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ซึ่งตั้งอยู่ที่ 28 อะเคมพส ตัดที่ 1 แยกที่ 3 อัศวินี ถนนวงแหวนรอบกลางโกลามังคลา เมืองบังคาลอร์-560047, รัฐกรณาฎกะ ประเทศอินเดีย และประตูหมายเลข 135, 136 และ 157 ตู้ป.ณ. มหลันจี ถนนชาการ ทเลกอน เขต ทาลเขต - เมืองปูเน่ - 410 501, รัฐมหาราษฏระ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้งานและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเราจะใช้ในการสร้างประสบการณ์ของท่านที่มีต่อเราและการสื่อสารของเรากับท่าน และช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์ของท่านที่มีต่อไซต์ต่างๆ ของเราอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวจะสร้างส่วนสมบูรณ์ของข้อตกลงการใช้งานอละเอกสารทั้งสองนี้สร้างข้อตกลงผู้ใช้งานและสัญญาผูกพันอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างท่านและสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ 
 

ข้อตกลงการใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

นอกเหนือจากข้อตกลงทั้งหมดในที่นี้ หากท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่เรามีไว้ให้ ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษา สนับสนุน พัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขแอพพลิเคชั่นบนมือถือใดๆของเรา อาจเป็นไปได้ว่า เมื่อท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ท่านอาจถูกถามให้ยอมรับข้อตกลงที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้อันเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล รวมถึงข้อมูลสถานที่หรือการรับประกัน  หากมีความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงเหล่านี้กับข้อตกลงที่ท่านยอมรับเมื่อทำการดาวน์โหลด การยอมรับต่อข้อตกลงการดาวน์โหลดนั้นจะมีผลควบคุม ท่านเข้าใจและรับทราบว่าข้อตกลงตามสัญญากับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของท่านที่เกี่ยวข้อง (“ผู้ให้บริการมือถือ”) จะยังคงมีผลใช้ต่อเนื่องเมื่อมีการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดบนมือถือ ดังนั้น ท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการมือถือในการเข้าถึงบริการการเชื่อมต่อเครือข่ายในระหว่างการเชื่อมต่อขณะทำการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นบนมือถือ และท่านยอมรับที่จะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านรับทราบว่าหากท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือผ่าน Apple iTunes หรือ Google Play ทั้ง Apple หรือ Google จะไม่มีหน้าที่ให้บริการการช่วยเหลือหรือการบำรุงรักษาอันเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการบำรุงรักษาหรือการช่วยเหลือเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา กรุณาติดต่อเราที่ contactus-in@dewalt.co.in.

 

 ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนไซต์นี้ เช่น รหัส ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ (HTML) อักขระ ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ สัญรูปปุ่มต่างๆ รูปภาพ วีดิโอ หรือซอฟท์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อแอพพลิเคชั่นบนมือถือและเสียง (โดยรวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ถือเป็นทรัพย์สินของเราหรือเป็นทรัพย์สินของตัวแทนด้านเนื้อหาของเรา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอินเดียและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ  ซอฟต์แวร์ทุกชนิดที่ใช้บนไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเราหรือของผู้ให้บริการของเรา หรือตัวแทนของผู้ให้บริการของเราและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอินเดียและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ.

 

เครื่องหมายการค้า

สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  สงวนสิทธิ์ทุกประการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า ชื่อตราสินค้า โลโก้และรูปลักษณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สแตนลีย์  สแตนลีย์แฟตแมกซ์  แบล็คแอนด์เด็กเคอร์ ดีวอล์ท  พอตเทอร์-เคเบิล บอสติช โปรโต เอมโกล เพาเวอร์ เอลโก  และวิสต้าแอนด์ลิสมา เครื่องหมาย ชื่อ หรือรูปลักษณ์ของสินค้าและบริการเหล่านี้ และโลโก้หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเครื่องหมายการค้าตามระเบียบสังคมที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและสนธิสัญญาของประเทศอินเดียและระหว่างประเทศ ไม่มีการอนุญาตให้ท่านใช้เครื่องหมาย ชื่อ หรือรูปลักษณ์ของสินค้าและบริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือจากการใช้งานไซต์นี้ของท่าน การนำเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า ชื่อตราสินค้า หรือรูปลักษณ์ของสินค้าและบริการที่แสดงบนไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด

.

 

การอนุญาตและการเข้าถึงไซต์

เรายินยอมให้ท่านเข้าถึงและใช้งานไซต์นี้อย่างจำกัด  ไม่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดจากข้อมูลของเราที่จะส่งต่อไปให้ท่าน ท่านจะไม่ดาวน์โหลด (นอกจากแคชหน้าเพจ) หรือปรับปรุงไซต์นี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์หากไม่ได้รับการยินยอมจากเราก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร การอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการจำหน่ายต่อ หรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของไซต์นี้หรือข้อมูลของไซต์ การรวบรวมหรือการใช้รายการสินค้า รายละเอียดหรือราคา การใช้ไซต์นี้หรือข้อมูลของไซต์ที่ไม่ใช้ต้นฉบับ การดาวน์โหลดหรือการคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อผลประโยชน์ของผู้ค้าอื่นๆ หรือการใช้เหมืองข้อมูล หุ่นยนต์หรือการรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงและเครื่องมือสกัดข้อมูล ไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์นี้ต้องไม่ได้รับการสร้างใหม่ ทำซ้ำ คัดลอก จำหน่าย จำหน่ายซ้ำ เข้าชม เผยแพร่ แสดง หรือแม้แต่หาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา สิทธิ์ทุกอย่างที่ไม่ได้รับการยินยอมอย่างชัดเจนได้รับการสงวนสิทธิ์ไว้โดยสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ 

ประกาศพิเศษ: เราไม่มีนโยบายประนีประนอมต่อการใช้เครื่องหมายการค้าหรือคำสั่งบอกรายละเอียดเว็บไซต์ (metatag) และ/หรือข้อความที่ซ่อนไว้ กล่าวโดยเจาะจงคือ การใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อในคำสำคัญของ คำสั่งบอกรายละเอียดเว็บไซต์ถือเป็นการฝ่าฝืนเครื่องหมายการค้า และการใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อต่างๆในข้อความบนเพจ คำสั่งบอกรายละเอียดเว็บไซต์ และ/หรือข้อความที่ซ่อนไว้เพื่อให้ได้รับลำดับที่สูงขึ้นจากโปรแกรมค้นหานั้นถือเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม  ท่านต้องไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน (ก) เชื่อมโยงไปยังเพจอื่นๆของไซต์นี้ (ข) ใช้คำสั่งบอกรายละเอียดเว็บไซต์ "ข้อความที่ซ่อนไว้" อื่นๆจากการใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของเรา หรือ(ค) ร่าง เชื่อมโยง หรือใช้เทคนิคอื่นๆเพื่อเชื่อมโยงหรือเทียบเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลอื่นๆของเรากับโฆษณาต่างๆ และ/หรือข้อมูลอื่นๆที่ไม่ได้มาจากไซต์ของเรา

การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้สิทธิ์การอนุญาตที่มีอย่างจำกัดของท่านสิ้นสุดและเราอาจยกเลิกการอนุญาตินี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือโดยไม่มีเหตุผล กรณีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  สงวนสิทธิ์ในการหาการแก้ไขความเสียหายด้วยกฎหมายที่มีอยู่และด้วยความถูกต้อง สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  สงวนสิทธิ์ในการใช้วิจารณญาณในการปฏิเสธการเข้าถึงไซต์นี้สำหรับทุกคนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด หรือโดยไม่มีเหตุผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานนี้ อีกทั้ง สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ยังบังคับใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต รวมทั้งการหาการแก้ไขความเสียทายทางแพ่งและการดำเนินคดีทางอาญา.

 

ข้อคิดเห็น การสื่อสารและเนื้อหาอื่นๆ

ไซต์นี้อาจอนุญาตให้ผู้เข้าชมเสนอบทวิจารณ์ ข้อแนะนำ แนวคิด คำถาม ภาพถ่าย รูปภาพ วิดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ (“สิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งาน”) ท่านเข้าใจว่าการนำเสนอของผู้ใช้งานนั้นอาจมีการเข้าถึงหรือมองเห็นได้จากบุคคลอื่น รวมไปถึงบุคคลสาธารณะ สแตนลีย์ และไม่ว่าสิ่งนำเสนสอจากผู้ใช้งานนั้นจะมีการเผยแพร่หรือไม่ สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  จะไม่รับประกันการรักษาความลับใดๆอันเกี่ยวกับสิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งานทั้งสิ้น ท่านต้องรับผิดชอบสิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งานของท่านและผลที่จะตามมาหลังการเผยแพร่บนไซต์นี้ เรามีสิทธิ์แต่ไม่ใช่หน้าที่ในการตรวจสอบหรือถอดสิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งานออกตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดใดๆต่อสิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งานที่โพสต์บนไซต์นี้โดยท่านหรือบุคคลที่สาม
ด้วยการโพสต์หรือการเสนอสิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งาน ท่านยินยอมให้เราได้รับสิทธิ์การแบ่งสิทธิ์ที่ไม่หวงห้าม โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ที่ได้สิทธิ์ ซึ่งสามารถนำเอาไปใช้ได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ในการใช้ ผลิตซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เผยแพร่ แปล สร้างงานที่พัฒนามาจากการนำเสนอ จำหน่าย แสดง กระทำการ จัดแสดง แพร่สัญญาณ หรือหาประโยชน์จากสิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งานจากทั่วโลก ไม่ว่าจากสิ่งนำเสนอทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในสื่อหรือเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเทคโนโลยีที่จะมีการพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือการอนุญาตจากท่าน เว้นแต่เรากำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท่านยินยอมให้เราและผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเรามีสิทธิ์ใช้ชื่อที่ท่านเสนอที่เกี่ยวกับเนื้อหา หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเราเลือกที่จะทำเช่นนั้น
เกี่ยวกับสิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานนั้น ท่านยืนยัน แสดงให้เห็น และรับประกันว่า (1) เนื้อหาของสิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานของท่านนั้นเป็นงานต้นฉบับ (ไม่ได้นำมาจากเนื้อหาที่ได้รับการเผยแพร่มาก่อนหน้า รวมไปถึงดนตรี) (2) ท่านเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดของสิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานของท่านและมีสิทธิ์ (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในสิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานหรือสิ่งที่นำเสนอโดยสิ่งนำเสนอนั้น)ในการยินยอมให้สิทธิ์ต่างๆ เหล่านี้แก่สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ ตามที่กำหนดไว้ในการยินยอมข้างต้น (3) เนื้อหาของสิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานมีความถูกต้อง (4) การใช้สิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานของท่านบนไซต์นี้หรือโดยสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่ฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ส่วนบุคคล (5) ท่านได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลซึ่งชื่อ รูปภาพหรือที่ถูกกล่าวถึงหรือผู้ที่เสียงของเขาถูกใช้งานในของท่านซึ่งจะยินยอมให้สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ใช้สิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานโดยไม่ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยหรือการคัดค้าน และ (6) ท่านจะจ่ายค่าชดเชยใดๆให้เราในกรณีการร้องเรียนอันมาจากสิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานของท่าน
 

การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตบนไซต์นี้

ท่านต้องไม่ประกาศ ส่งต่อ กระจายต่อ บรรจุขึ้น หรือส่งเสริมการสื่อสาร เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆซึ่ง (ก) ผิดกฎหมาย อนาจาร หยาบคาย ดูหมิ่น หยาบโลน ชัดเจนในทางเพศ ข่มขู่ คุกคาม ด่าว่า วิจารณ์ในทางไม่ดีโดยการเหยียดผิวหรือชาติพันธุ์ หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์การเผยแพร่ ฝ่าฝืนสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือเป็นที่น่ารังเกียจ (ข) ประกอบไปด้วยหรือมีซอฟต์แวร์ไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือไฟล์ซอฟต์แวร์ที่คล้ายคลึงอื่นๆ ซึ่งตั้งใจสร้างความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ผู้อื่น (ค) มีการรณรงค์ทางการเมือง การโฆษณาซึ่งไม่มีการเรียกร้อง ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม หรือรูปแบบอื่นๆของการชักชวนผู้ใช้งาน บุคคลหรือกลุ่มคนอื่นๆ (ง) มีจดหมายลูกโซ่ ธุรกิจพีระมิด อีเมล์กลุ่ม หรือรูปแบบอื่นๆของ “สแปม” (จ) ใช้ที่อยู่อีเมล์ปลอม สวมรอยบุคคลหรือกลุ่มคนอื่น รวมถึงบริษัท พนักงานและตัวแทนของเรา หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อเนื้อหาต้นฉบับ (ฉ)ส่งเสริมการกระทำซึ่งก่อให้เกิดการกระทำผิดทางอาญา  (ช) เพิ่มความรับผิดทางแพ่ง (ซ) ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ(ฌ) การกระทำใดๆ ซึ่งจากการตัดสินของสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  เห็นว่าป็นการจำกัด ลดคุณภาพ แทรกแซงหรือห้ามผู้ใช้งานอื่นจากการใช้งานหรือการเข้าไซต์ และ/หรือสินค้าและบริการอื่นๆของเราที่เกี่ยวข้อง.

 

การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์บนไซต์นี้และอาจทำการถอดเนื้อหาทุกประเภท เช่น หากได้รับการแจ้งอย่างเหมาะสมว่าเนื้อหามีการละเมิดสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  อาจทำการยกเลิกสิทธิ์การเสนอเนื้อหา หากบุคคลที่ทำการเสนอเนื้อหาต่อไซต์นี้ถูกระบุว่าเป็นผู้ละเมิดซ้ำ
หากท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนและเชื่อว่าเนื้อหาของไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน ท่านอาจแจ้งต่อสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษร:

  1. ลายเซ็นตัวจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการในนามของเจ้าของสิทธิ์ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งถูกละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา 
  2. ระบุตำแหน่งซึ่งต้นฉบับหรือสำเนาที่ได้รับอนุญาตของงานลิขสิทธิ์นั้นปรากฎอยู่ 
  3. ระบุตำแหน่งของข้อมูลซึ่งถูกอ้างว่าถูกละเมิดและรายละเอียดของการละเมิดและข้อมูลที่เพียงพอเพื่ออนุญาตให้สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ ระบุตำแหน่งได้เช่นเดียวกัน 
  4. ข้อมูลที่เพียงพอเพื่ออนุญาตให้สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ติดต่อท่าน เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ หากมี
  5. ข้อความว่าท่านเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าการใช้ข้อมูลนั้นไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์หรือกฎหมาย และ
  6. ข้อความว่าข้อมูลในการแจ้งนั้นถูกต้อง และข้อความว่าท่านได้รับอำนาจให้กระทำการในนามของเจ้าของสิทธิ์ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่ถูกละเมิดภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ
     

ค่าชดเชย

ท่านตกลงจ่ายค่าชดเชย ปกป้อง และรักษาสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ จากและสู้กับความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายทั้งทาตรงและทางอ้อม รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ อันเกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานนี้ของท่าน.

 

กลไกการร้องทุกข์

ตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ 2000 (พ.ศ. 2543) และกฎต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัตินั้น ชื่อและข้อมูลสำหรับติดต่อของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์คือ:

บริษัทสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ (Stanley Black & Decker, Inc.)
เรียน:    วิคทอเรีย ยาซจี เอสไควล์  (Victoria Yazji, Esquire)
9850 พรีเมียร์ พาร์คเวย์ มิรามาร์, ฟลอริด้า 33025  (9850 Premier Parkway, Miramar, Florida 33025)
โทร: (954) 624-1100
แฟกซ์: (954) 704-3797
อีเมล์: Victoria.Yazji@sbdinc.com

ท่านรับทราบว่าหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กล่าวมาแล้วนั้น การแจ้งของท่านอาจไม่มีผลใช้ได้.

 

สินค้าของเรา

เราพยายามซื่อตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า ราคาและความพร้อมของสินค้า อย่างไรก็ตาม  เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดสินค้าหรือเนื้อหาอื่นของไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือไม่มีข้อผิดพลาด เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในไซต์นี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในบางครั้ง ข้อมูลบนไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดสินค้า ราคาและการพร้อมใช้งาน เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับราคา รายละเอียด หรือการพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องทำการแจ้ง เราสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการสั่งสินค้า และ/หรือปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เราใช้ความพยายามในการแสดงสีของสินค้าของเราที่ปรากฎบนไซต์ให้ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม สีที่แท้จริงที่ท่านจะเห็นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงคอมพิวเตอร์ของท่าน และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคอมพิวเตอร์ของท่านจะแสดงสีของเราได้อย่างถูกต้อง การผนวกสินค้าต่างๆบนไซต์นี้ไม่ได้สื่อหรือรับประกันว่าสินค้าเหล่านี้จะมีพร้อมบนอินเตอร์เนตได้ในเวลานั้น.

การเชื่อมโยง

ลิงค์เชื่อมต่ออาจสร้างจากไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ภายนอก หรือแหล่งอื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (“ไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สาม") ยิ่งกว่านั้น ไซต์ของบุคคลที่สามอาจมีลิงค์เชื่อมต่อมายังไซต์นี้ ลิงค์เชื่อมต่อเหล่านี้ต้องไม่สื่อว่าสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ให้การรับรองไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาใดๆในนั้น สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  จะไม่ควบคุมและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหา การโฆษณา สินค้า หรือข้อมูลอื่นๆที่ปรากฎบน หรือหาได้จากไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สาม เว้นแต่ลิงค์เชื่อมต่อนั้นเชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นของสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  การเข้าถึงไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สามนั้นเป็นความเสี่ยงของท่านและสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  จะไม่รับผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือต่อความเสียหายหรือความสูญเสียอันเกิดจาก หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุ หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้ หรือการเกี่ยวพันกับเนื้อหา สินค้า หรือบริการที่มีอยู่บนหรือผ่านไซต์ของบุคคลที่สาม
.

 

การยินยอมสื่อสาร

จากการใช้ไซต์นี้ และการให้ข้อมูลอีเมล์ของท่านแก่สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ผ่านไซต์นี้ ท่านตกลงและยินยอมที่จะรับอีเมล์จากสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้ ในกรณีที่ท่านต้องการหยุดรับอีเมล์การตลาดหรืออีเมล์ส่งเสริมการขาย ท่านอาจเลือกที่จะเลิกติดตาม  ____________ท่านตกลงและรับทราบว่าสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  อาจใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการในการดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน. 

 

กฎหมายที่บังคับใช้

จากการเข้าไซต์นี้ ท่านยินยอมว่ากฎหมายของประเทศอินเดียจะมีผลกับข้อตกลงนี้และข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเรา โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดแย้งของกฎหมาย.

 

ข้อพิพาท

ข้อพิพาทใดระหว่างท่านและสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  อันเกิดจาก เกี่ยวกับ หรือมีความเกี่ยวข้องกับไซต์นี้ ข้อมูลที่อยู่บนไซต์นี้ หรือข้อตกลงการใช้งานนี้จะถูกส่งถึงอนุญาโตตุลาการเพื่อให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย 1996 (พ.ศ. 2539) และการแก้ไขที่มีผลหลังจากนั้น อนุญาโตตุลาการจะถูกดำเนินการโดยอนุญาโตตุลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  แต่เพียงผู้เดียว อนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะเป็นทางแก้เดียวแก่ทุกประเด็นของข้อพิพาท สถานที่หรือที่ตั้งของอนุญาโตตุลาการอยู่ที่บังคาลอร์ ประเทศอินเดีย และการพิจารณาคดีจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นสิ้นสุดและผู้พันกับทุกฝ่าย 
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการ นอกจากว่าค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการนั้นแบ่งให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน อนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้หรือตัดสินชี้ขาดค่าเสียหายเชิงลงโทษ
ภายใต้การอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ศาลแห่งบังคาลอร์ ประเทศอินเดีย จะมีอำนาจตามขอบเขตกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวอันเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญจากข้อตกลงการใช้งานนี้  
ข้อความการอนุญาโตตุลาการตามที่กล่าวข้างต้นจะไม่ขัดขวางสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  จากการใช้และการได้รับคำสั่งห้ามมิให้กระทำการ หรือการช่วยเหลือเร่งด่วนหรือชั่วคราวอื่นที่มีลักษณะเดียวกันนี้จากศาลที่มีเขตอำนาจ ซึ่งศาลแห่งบังคาลอร์ ประเทศอินเดีย จะมีอำนาจตามขอบเขตกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว

การปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดการรับผิด

เวบไซต์: ไซต์นี้และสารสนเทศ เนื้อหา ข้อมูลและบริการที่มีอยู่บนไซต์หรือที่หาได้ผ่านไซต์นี้นั้นได้รับการจัดหาไว้บนพื้นฐานของ "สภาพจริง" และ "ตามที่หาได้" เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เราไม่รับรองหรือรับประกันการดำเนินการใดๆ ทั้งที่ชัดเจนหรือสื่อถึงของไซต์นี้หรือสารสนเทศ เนื้อหา ข้อมูลหรือบริการต่างๆ ที่มีอยู่บนไซต์หรือที่หาได้ผ่านไซต์นี้ เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านยอมรับอย่างชัดเจนว่าการใช้งานไซต์นี้ของท่านนั้นเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว
เราไม่รับประกันว่าไซต์นี้ สารสนเทศ เนื้อหา ข้อมูลหรือบริการที่มีอยู่บนไซต์หรือที่หาได้ผ่านไซต์นี้ บริการต่างๆ หรืออีเมล์ที่ส่งมาจากเรานั้นจะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นที่เป็นอันตราย
ไซต์นี้สามารถใช้ได้ในทุกประเทศทั่วโลก สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  จะไม่ทำการรับรองว่าเนื้อหาที่มีอยู่บนไซต์นี้เหมาะสมหรือใช้ได้สำหรับทุกประเทศ หากท่านเข้าถึงหรือใช้งานไซต์นี้ในประเทศซึ่งไซต์นี้ไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรับผิดชอบต่อการยินยอมทำตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้เพื่อการใช้งานไซต์นี้ในประเทศนั้นแต่เพียงผู้เดียว
สินค้า: เกี่ยวกับสินค้าที่ขายบนไซต์นี้ การรับประกันของเราจำกัดต่อการรับประกันต่อสินค้าแต่ละอย่าง ตามขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่รับผิดต่อการรับประกันโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เราจะไม่รับผิดต่อฝ่ายใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ไซต์นี้หรือจากสารสนเทศ เนื้อหา ข้อมูล (รวมถึงซอฟต์แวร์) หรือบริการต่างๆ ที่รวมอยู่บนไซต์นี้หรือหรือที่หาได้ผ่านไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยไม่ตั้งใจ เชิงลงโทษ และความเสียหายที่เป็นผลกระทบ การสูญเสียกำไรหรือรายได้ ต้นทุนการทดแทน การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการใช้งานหรือการเกี่ยวข้องของข้อมูลที่นำเสนอ แม้ว่าสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ได้รับการชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวอย่างชัดเจน เว้นแต่ว่าระบุเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ การแก้ไขไซต์ และการเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

เราอาจเสนอโอกาสในการเข้าร่วมการชิงโชค การประกวดหรือการส่งเสริมการขายอื่นๆผ่านไซต์นี้ นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ การชิงโชค การประกวดหรือการส่งเสริมการขายอื่นๆอาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการชิงโชค การประกวดหรือการส่งเสริมการขายเหล่านั้น หากีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงนี้และข้อตกลงและเงื่อนไขของการชิงโชค การประกวดหรือการส่งเสริมการขาย ข้อตกลงและเงื่อนไขของการชิงโชค การประกวดหรือการส่งเสริมการขายจะถูกนำมาใช้
ท่านยืนยันว่าการรับรอง การรับประกัน ภาระหน้าที่ และข้อตกลงร่วมกันของท่าน และข้อความใดที่เกี่ยวข้องกับค่าชดเชย การจำกัดความรับผิด การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ กฎหมายที่บังคับใช้ และการรักษาความลับนั้นจะมีผลไปจนมีการยุติลงของข้อตกลงการใช้งาน   
สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  จะไม่รับผิดต่อความเสียหายจากการล่าช้าหรือการล้มเหลวของการปฏิบัติหน้าที่ที่ หากการล่าช้าหรือการล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุที่นอกเหนือการควบคุม หรือไม่มีความผิดพลาดหรือความประมาท เกิดจากเหตุการณ์สุดวิสัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำสงคราม เหตุสุดวิสัย แผ่นดินไหว ความผิดพลาดทางเทคนิค การเจาะระบบ การโจรกรรม หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติใดๆ ที่มีลัดษณะเดียวกับที่กล่าวข้างต้น 

ความล้มเหลวของสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อบังคับใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้จะไม่ก่อให้เกิดการวละสิทธิ์ของสิทธิ์หรือข้อกำหนดนั้นๆ 
ท่านจะไม่แต่งตั้ง หรือโอน หรือตั้งใจจะแต่งตั้ง หรือโอนสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น 
การเปลี่ยนแปลงใดต่อข้อตกลงการใช้งานนี้จะถุกแจ้งไปยังท่านผ่านเวบไซต์ทางการของเรา การใช้งานไซต์ของท่านหลังจากได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงการใช้งาน จะถือว่าและตีความได้ว่าเป็นข้อตกลงและการยอมรับของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น หากข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้งานนี้จะถือว่าไม่มีผล เป็นโมฆะ หรือไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบังคับได้ ข้อกำหนดนั้นจะถือว่าแยกส่วนออกได้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์และการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นที่เหลือ


ปรับปรุงล่าสุด: 17 มีนาคม 2560